Чистоћа

Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада" врши сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада до депоније Вујан, сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на даљу прераду, депоновање неопасног отпада на градску депонију.

Ова радна јединица пружа услуге домаћинствима, установама и привреди и запошљава 22 радника.

Сакупљање отпада у домаћинствима

Сакупљањем, одвожењем и депоновањем комуналног отпада обухваћена су домаћинства са подручија читаве Општине Горњи Милановац и то:
• градски и приградски део (редован програм извлачења)
• варошица Рудник (редован програм извлачења)
• насељена места (редован програм извлачења)
• сва остала насељена места (по позиву еколошке канцеларије)

Смеће из индивидуалних домаћинстава износи се једном седмично док је у колективном становању пражњење контејнера једном, два, три и четири пута седмично. Оваква динамика планира се и у 2015. години.

Поред комуналног отпада из домаћинстава са градског и приградског подручија као и варошице Рудник прикупља се и одвози до купца, селектоване компоненте ПЕТ и ПАПИР. Преузимање ПЕТ амбалаже и папира ће се вршити према календару који достављамо у прилогу а према распореду реона као и за остали комунални отпад. С тим да се једне недење прикупља ПЕТ амбалажа а друге недеље ПАПИР. И тако наизменично у току целе године.

jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac
jkp gornji milanovac

У току године планирају се, као и сваке године, пролећна и јесења акција изношења кабастог отпада са повећаним бројем локација и контејнера у односу на раније године. Ову услугу ЈКП не наплаћује од својих корисника.

У 2015. години планира се акција сакупљања гума са територије општине и упућивање истих на рециклажу. У оквиру проширења селекције отпада, планира се увођењење нових компонената(стакло, лименке,и др) уколико буде економске исплативости.

Поред наведеног ЈКП "Горњи Милановац" стоји на услузи грађанима и у смислу одвожења и депоновања отпада по позиву као и услузи депоновања отпада грађана који сами довезу отпад на депонију без накнаде.

Сакупљање отпада из привреде

Из привреде поред комуналног чврстог отпада, папира и ПЕТ амбалаже, ЈКП износи и индустријски неопасан отпад. Из привреде се смеће износи према потребама (свакодневно и по позиву).

jkp gornji milanovac
Количине отпада

Према подацима из 2014. године, смеће се преузима физичким лицима са површине од 593.263,95 m2 и привреди са површине од 234.517,11 m2. У току 2015. године из домаћинстава и привреде ЈКП планира да изнесе око 14 000 t смећа и то:
• Становништво градска и приградска зона 7.000 t
• Становништво сеоска зона 2.000 t
• Индустријски отпад 4.000 t
• Остало (шут,земља, кабасти итд.) 1.000 t
• Папир 180 t и Пет 50 t (оtпад који се не одлаже на депонију)

Приметно је да се из године у годину количина смећа перманентно повећава. Из тог разлога се у наредним годинама мора предвидети набавка још специјалних возила и повећање радне снаге.

jkp gornji milanovac