Начин финансирања предузећа

ЈКП "Горњи Милановац" се финансира из сопствених прихода - наплате комуналних услуга:
дистрибуција воде, изношење смећа, испорука топлотне енергије, јавна хигијена и зеленило, пијачне услуге, гробљанске услуге.

Поред редовних прихода од обављања комуналних делатности ЈКП "Горњи Милановац" остварује и ванредне приходе пружањем и других услуга из своје делатности:

- Снабдевање паром и климатизација;
- Уклањање отпадних вода;
- Скупљање отпада који није опасан;
- Третман и одлагање отпада који није опасан;
- Услуге уређења и одржавања околине;
- Услуге осталог чишћења;
- Изградња цевовода;
- Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- Трговина на велико отпацима и остацима;
- Друмски превоз терета;
- Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- Техничко испитивање и анализе;