Делатност предузећа

Предузеће обавља претежну делатност: 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

35.30 - Снабдевање паром и климатизација;
37.00 - Уклањање отпадних вода;
38.11 - Скупљање отпада који није опасан;
38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
47.81 - Трговина на мало храном, пићима и дуванским производ. на тезгама и пијацама;
47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
81.29 - Услуге осталог чишћења;
96.03 - Погребне и сродне делатности;
33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;
42.21 - Изградња цевовода;
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизац. система;
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;
45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;
46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;
46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
35.11 - Производња електричне енергије;
35.14 - Трговина електричном енергијом;
49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима;
46.90 - Неспецијализована трговина на велико;
47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
49.41 - Друмски превоз терета;
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;
71.20 - Техничко испитивање и анализе

Јавно предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са Законом под условом да тиме не угрозе обављање основне делатности.