Imamo trenutno 4 gostiju na sajtu
Broj pregleda članka : 76300

              

kontejneri.jpg

              


Zakonski okvir poslovanja

Poslovanje preduzeća je uređeno sledećim propisima:

 • Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (''Sl. glasnik RS'' br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05)
 • Uredba o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, osnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini (''Sl. glasnik RS'' br. 6/06)
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (''Sl. glasnik RS'' br. 5/06)
 • Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS'' 16/97 i 42/98)
 • Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji Opštine Gornji Milanovac (''Sl. gl. Opštine Gornji Milanovac 5/98)
 • Odluka o osnivanju i oraganizovanju JKP "17.septembar" br. 3-01-06-410/03 sa izmenama iste od 29.06.2007.godine;
 • Zakon o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'', br. 39/02, 43/03 i 55/04)
 • Zakon o budžetskom sistemu (''Sl. glasnik RS'' br. 9/02,87/02,61/05,66/05,101/05,85/06 i 86/06)
 • Osnovni i najviši pravni akt preduzeća je Statut JKP 17. Seprembar'' koji je doneo Upravni odbor preduzeća dana 01.08.2003. godine, a osnivač SO G. Milanovac dao saglasnost na sednici održanoj 03.10.2003. godine.
 • Izmene Statuta JKP ''17. Septembar'' su vršene u više navrata i to: 15.03.2004.godine, 29.06.2007.godine i 17.12.2007.godine.
 • Pored Statuta, kao osnovnog pravnog akta u preduzeću su na snazi sledeća akta:
  1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji preduzeć· a od 26.03.2004. godine
  2. Pravilnik o sistematizaciji poslova br. 1823 od 24.03.2006. godine
  3. Pojedinač· ni kolektivni ugovor JKP ''17. Septembar'' zaključ· en dana 17.12.2003. godine i izmena i dopune istog od 27.05.2005. godine
  4. Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti br.499/2 od 13.02.2004. godine
 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama br. 5095/2 24.09.2007. godine.
  1. Kolektivni ugovor o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih u JKP "17.Septembar" br. 1320 od 6.03.2006.g.
  2. Poslovnik o radu Upravnog odbora JKP "17.Septembar" br.2566 od 28.08.2003. godine
 
Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac", Ul. Vojvode Živojina Mišića 23, Telefoni: 032/716-910, 716-911, 716-912, e-Mail: komunalno@jkpgm.rs, Radno vreme od 7h do 15h časova, Blagajna radi od 7:30 do 16:30 časova.
© 2015. JKP "Gornji Milanovac". Sva prava zadrzana.